Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: +370 37 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

MOKYKLOS STEIGĖJAS
Kauno miesto savivaldybė
PARTNERIAI

Tvarkos

Ugdomoji veikla

Priėmimo į mokyklą tvarka

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pagrindinio dailės ugdymo programos baigiamųjų klasių mokymo dalykų vertinimo aprašas

Lankomumo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Metodinės ir meninės veiklos tarybos nuostatai

ATMINTINĖ MOKINIAMS

ATMINTINĖ TĖVAMS

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Vidaus tvarka, personalas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

Paslaugų teikimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Finansai, turtas, viešieji pirkimai

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka

Turto inventorizacijos tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

– – –

Vidaus kontrolės politika

Korupcijos prevencija

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti el.paštu: pranesk@kamdaile.lt

DUOMENŲ APSAUGA

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų apsaugos pareigūnė Gintarė Putinienė, tel. +37061484213, pranesk@kamdaile.lt .

Kaip duomenų subjektas, jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Prašymo forma.

Taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir (arba) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento kitų įstatymų nuostatų. Prašymo forma

Abiem atvejais prašymą pateikti galite:

  • Asmeniškai atvykus į Kauno A. Martinaičio dailės mokyklą adresu Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas;
  • Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu Šv. Gertrūdos g.33, LT-44283 Kaunas;
  • Elektroniniu paštu info@kamdaile.lt arba pranesk@kamdaile.lt . Dėmesio! El. paštu priimami tik kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis prašymai.

Duomenų valdytojo įrašas. Mokiniai Nr.1

Duomenų valdytojo įrašas. Darbuotojai Nr.2