Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: +370 37 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

MOKYKLOS STEIGĖJAS
Kauno miesto savivaldybė
PARTNERIAI

Paslaugos

Mokyklos teikiamos mokamos paslaugos 2023/24 m.m.

Siūlomos ugdymo programos

Mokykloje yra sukurta ugdymo pakopų sistema, leidžianti pasirinkti ugdymo programas įvairaus amžiaus bei skirtingų poreikių mokiniams. Įgyvendinamos 2 formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos bei 12 neformalaus ugdymo programų

➡ Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos (Pamokos Šv. Gertrūdos 33, Kaunas):

Pradinio dailės ugdymo programa skirta 9–11 metų vaikams (3-5 klasės). Mokiniai ugdomi daile, supažindinami su plastinės raiškos (spalvinės, grafinės, erdvinės), dailės pažinimo pradmenimis. Programos trukmė – 3 metai. Besimokantiems pagal šią programą mokiniams skiriamos 6 savaitinės pamokos, vienos trukmė – 45 minutės. Baigę programą, mokiniai gali gilinti dailės žinias Pagrindinio dailės ugdymo grupėse.  Mokestis: 20 €/mėn. 

Pagrindinio dailės ugdymo programa skirta pradinio dailės ugdymo programą baigusiems, toliau šios srities gebėjimus ugdyti siekiantiems ir kitiems motyvacijos dailės srityje turintiems vaikams (nesimokiusiems pradinio ugdymo programoje). Programa rekomenduojama 12 metų ir vyresniems mokiniams.  Programą sudaro 5 branduolio dalykai (piešimas, kompozicija, tapyba, skulptūra, dailėtyra). Programos trukmė – 4 metai. Besimokantiems pagal šią programą mokiniams skiriama 12 savaitinių pamokų, pamokos trukmė – 45 minutės. Programą baigusiems mokiniams išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo švietimo pažymėjimas (k. 9201). Mokestis: 20 €/mėn.

 

➡ Neformaliojo ugdymo programos (Programos iš dalies finansuojamos NVŠ krepšelio lėšomis):

Ankstyvojo dailės ugdymo programa skirta 5-8 metų vaikams (iki III klasės). Integraliose spalvinės, grafinės, erdvinės raiškos pamokose vaikai išmėgina įvairias tapymo dažais, piešimo, popieriaus plastikos, lipdymo, animacijos kūrimo galimybes, įgyja pirmines dailės pažinimo, meno istorijos žinias ir patirtis. Supažindinama su skirtingomis dailės technikomis ir medžiagomis (guašu, akvarele, kreidelėmis, tekstile, popieriaus plastika, moliu ir jo dekoravimu, netradicinėmis medžiagomis). Programos trukmė – 1-2 metai (priklausomai nuo vaikų amžiaus). Skiriamos 4 pamokos per savaitę. Pamokos trukmė – 35 min. Mokestis: 17 €/mėn. NVŠ krepšelio dydis – 15 €/mėn., gali būti skiriamas tik besimokantiems 1-2 klasėje. Programos vykdymo vietos: Kauno A. Martinaičio dailės mokykla, Šv. Gertrūdos g. 33.

Išplėstinio dailės ugdymo programa skirta 15-19 m. jaunuoliams, baigusiems FŠPU pagrindinio dailės ugdymo programą, bei kitiems motyvuotiems mokiniams, besiruošiantiems studijuoti meno krypties programas aukštosiose mokyklose. Programos trukmė – 2 metai. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos, integruojant ir apjungiant disciplinas tarpusavyje. Individualizuotų užduočių pagalba ugdoma meninė išraiška ir kūrybiškumas, formuojamas stilistinis savitumas. Mokiniams siūloma susipažinti su aukštųjų mokyklų menų programomis, aktyviai dalyvaujant pristatymuose, bendrose edukacinėse-kūrybinėse veiklose, rengiant portfolio. Skiriamos 9 savaitinės valandos. Programos trukmė – 2 metai. Mokestis: 17 €/mėn. NVŠ krepšelio dydis – 20 €/mėn. Programos vykdymo vietos: Kauno A. Martinaičio dailės mokykla, Šv. Gertrūdos g. 33.

NAUJA! Dailės pagrindai. Programa skirta 16-19 m. jaunuoliams, nesimokiusiems FŠPU dailės programoje ar jos nebaigusiems, bet besiruošiantiems studijuoti meno krypties programas aukštosiose mokyklose. Mokoma pagrindinių dailės dalykų – piešimo tapybos, skulptūros, dailės teorijos. Individualizuotų ir grupinių užduočių pagalba ugdoma meninė raiška ir kūrybiškumas, formuojamas stilistinis savitumas. Mokiniams siūloma susipažinti su aukštųjų mokyklų menų programomis, aktyviai dalyvaujant pristatymuose, bendrose edukacinėse-kūrybinėse veiklose, rengiant portfolio. Skiriamos 6 savaitinės valandos. Programos trukmė – 2 metai. Mokestis: 17 €/mėn. NVŠ krepšelio dydis – 20 €/mėn. Programos vykdymo vietos: Kauno A. Martinaičio dailės mokykla, Šv. Gertrūdos g. 33.

Dailė ir dizainas pradinukams / Dailės ir dizaino studija skirta daile besidomintiems 6–15 metų vaikams bei jaunimui susipažinti su dailės ir dizaino pradmenimis. Mokoma plastinės raiškos (grafinės, spalvinės, erdvinės), apimančios visą dailės išraiškos priemonių įvairovę, suteikiami meno pažinimo, dizaino pradmenys. Užsiėmimų metu mokiniai kurs netikėtas menines instaliacijas, susipažins su objekto, aplinkos, grafiniu, vizualiniu dizainu, pritaikant kompiuterines grafinio dizaino programas, išbandys įvairias dailės technikas, eksperimentuos ir ieškos netikėtų kūrybinių sprendimų. Ugdymas paremtas laisvu požiūriu į meninę raišką, vaizduotės išlaisvinimu, diskutuojant, bendraujant, kuriant. Programos trukmė – 1 metai. Skiriamos 4 valandos per savaitę. NVŠ krepšelio dydis – 15 €/mėn. Programos vykdymo vietos: Kauno A. Martinaičio dailės mokykla, Šv. Gertrūdos g. 33; VDU Atžalyno progimnazija, Partizanų g. 46 ; Kauno tarptautinė gimnazija, Vytauto pr. 50.

Keramika pradinukams / Keramikos studija. Programos skirtos 6–15 m. vaikams ir jaunimui, besidomintiems keramikos menu, jos gamybos ciklu, technikomis, medžiagomis, jos dirbiniais. Užsiėmimų metu ugdytiniai susipažins su keramikos technologijomis ir technikomis, supras keraminių masių įvairovę ir kaip teisingai jas pasirinkti savo kūrybiniam projektui, apie džiovinimą ir degimą, glazūrų rūšis, glazūravimo technikas, praktiškai išbandys keraminių paviršių dekoravimo įvairovę, įvaldys buitinės, dekoratyvinės ir architektūrinės keramikos rūšis. Programos trukmė – 1 metus, skiriamos 4 valandos per savaitę. NVŠ krepšelio dydis – 15 €/mėn. Programos vykdymo vieta: Kauno Suzukio progimnazija, Stulginskio g. 61.

Dailė kaip terapija skirta 11-15 metų vaikams ir jaunimui mokytis pažinti save ir ugdyti stipriąsias savo savybes per dailės raišką. Mokiniai susipažindami su naujomis dailės raiškos priemonėmis ir technikomis, mokomi ir skatinami kurti pasitelkiant emocijas, keliant pasitikėjimą savimi, ieškant vidinės motyvacijos, ugdant kūrybingumą. Programos trukmė – 1 metai. Skiriamos 4 valandos per savaitę. NVŠ krepšelio dydis – 15 €/mėn. Programos vykdymo vieta – Šv. Gertrūdos g. 33.

Meninė fotografija skirta supažindinti jaunimą (15-19 m.) su fotografavimo technika ir meninės fotografijos kūrybos paslaptimis. Mokoma kompozicijos ir apšvietimo pagrindų, supažindinama su žanrine ir menine fotografija. Fotografuojama skaitmeniniais fotografuojančiais įrenginiais ir juostiniais fotoaparatais, naudojant įvairius įrenginius: filtrus, stovus ir kt. Programos trukmė – 1 metai. Skiriamos 4 valandos per savaitę. NVŠ krepšelio dydis – 20 €/mėn. Programos vykdymo vieta – Šv. Gertrūdos g. 33.

Grafikos studija. Programa skirta 11–15 m. vaikams ir jaunimui, besidomintiems vaizduojamąja daile ir dailės technikomis. Užsiėmimų metu vaikai, būdami saugioje aplinkoje, naudodami saugias, netoksiškas priemones, susipažins su iškiliosios spaudos, giliaspaudės, plokščiaspaudės ir mišrios grafikos technikomis. Vaikams bus ugdomi praktiniai gebėjimai: mokės naudotis grafikos studijos įranga, įrankiais ir technika (grafikos presu, volu, metalo plokštelėmis, įvairiais raižymo įrankiais, spaustuviniais dažais ir kt.), bei planuoti parodą ir paruošti darbus eksponavimui (atsirinkti geriausius darbus, paspartuoti, rėminti ir kt.). Gilinantis ir išmėginant įvairias grafikos technikas mokiniai turės galimybę reikšti savo kūrybiškumą ne tik eksperimentuojant, bet ir išmokstant taisyklingai bei kokybiškai atlikti kūrybinius darbus pasirinktomis priemonėmis ir technikomis. Programos trukmė – 1 metai. Skiriamos 4 valandos per savaitę. NVŠ krepšelio dydis – 15 €/mėn. Programos vykdymo vieta – Šv. Gertrūdos g. 33.

Tekstilės studija skirta 10-15 m. vaikams ir jaunimui, besidomintiems tekstilės raiškos galimybėmis: tapyba ant šilko, audimu, kostiumo dizainu, papuošalų gamyba, audinių ir drabužių dekoravimu. Mokiniai išbandys skirtingas tekstilės technikas bei technologijas, išmoks jas naudoti ir derinti tarpusavyje kūrybiniuose darbuose, susipažins kitų taikomųjų menų įvairove, jų praktine ir puošybine paskirtimi. Programos trukmė – 1 metai. Skiriamos 4 valandos per savaitę. NVŠ krepšelio dydis – 15 €/mėn. Programos vykdymo vieta – Šv. Gertrūdos g. 33.

➡ Neformalaus ugdymo programa suaugusiems (pamokos Šv. Gertrūdos 33, Kaunas):

Dailės mėgėjų programa skirta suaugusiems ir bestudijuojančiam jaunimui. Mokiniams siūlomos piešimo ir tapybos (tapybinės kompozicijos)  pamokos, atsižvelgiant į konkrečius poreikius dailės srityje. Programos trukmė – 2 metai. Besimokantiems pagal šią programą skiriamos 4 pamokos per savaitę, pamokos trukmė – 45 minutės. Mokestis: 25 €/mėn.