Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

Uždaviniai

• dailės pagalba ugdyti mokinių asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą;ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;

• perteikti mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tradicijas ir vertybes;

• puoselėti prigimtines ugdytinio galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

• lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

• sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;

• ugdymo procese atsižvelgti į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius mokinių ypatumus;

• taikyti aktyvius ugdymo metodus, atitinkančius ugdymo tikslus, amžiaus raidos ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus, ugdymo srities specifiką;

• naudoti ugdymo priemones, skatinančias mokinio smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;

• spręsti mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių vaikų socialinės integracijos problemas;

• teikti vaikui būtiną pedagoginę, informacinę ir kitą pagalbą;

• organizuoti mokinių socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo, nusikalstamumo prevencijos ir kitas programas;

• plėtoti vietos bendruomenės, miesto pedagogų bei miesto visuomenės švietėjišką veiklą, kurti atvirą visuomenei kultūros židinį.