Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: +370 37 203 534
El.paštas: info@kamdaile.lt

MOKYKLOS STEIGĖJAS
Kauno miesto savivaldybė
PARTNERIAI

Trumpa mokyklos istorija ir tradicijos

Senamiestyje, Šv. Gertrūdos ir M. Daukšos gatvių kampe iki vėlumos šviečiančiais langais mokinius kviečia Kauno A. Martinaičio dailės mokykla. Mokykla įkurta 1959 09 01. Per 63 metus susiformavo šios neformaliojo švietimo institucijos tradicijos, mokykla palaipsniui tapo svarbiu miesto dailės edukacijos ir kultūros židiniu.

 

1959 m. buvo patvirtintas savarankiškas šios mokyklos statusas, gautos atskiros patalpos Žaliakalnyje, Aukštaičių gatvėje. Tais laikais mokykla vadinta ilgam prigijusiu “keturmetės” vardu.

 

Apie dvidešimt metų šiai vaikų dailės mokyklai vadovavo aristokratiškos dvasios pedagogė L. Barauskienė, mokyklon būrusi gabius, jaunus dailininkus. Čia dėstė žinomi tapytojai, skulptoriai, grafikai: R. Vaitekūnas, R. Šulskis, A. Martinaitis, P. Bartulis, E. Saladžius, R. Antinis, A. Lukštas, M. Jukniūtė bei kiti garsūs Lietuvos menininkai. Septintajame – aštuntajame dešimtmetyje užsimezgė tapybinė dailės mokyklos kryptis, pratęsusi ir toliau plėtojusi gajas prieškarines Kauno meno tradicijas.

 

Keturmetei vaikų dailės mokyklai gavus dabartinį pastatą senamiestyje ir 1988 m. persikėlus į jį, kamerinė mokykla išsiplėtė, mokytojų kolektyvas tapo kur kas gausesnis, mokinių skaičius peržengė per 900, prasiplėtė mokymosi joje laiko trukmė ir studijų galimybės.

 

Direktorių A. Valiaus, Ž. Šarakausko, o nuo 2019 m. iki šių dienų – M. Ramonienės dėka ir toliau išlaikyta tradicija formuoti kūrybišką mokyklos mokytojų kolektyvą. Čia dirba dailininkai-pedagogai E. Brazdžiūnienė, A. Andziulytė, V. Juodzevičienė, J. Glemžaitė, J. Budriūnaitė, E. Markūnas, A. Pitrinienė, A. Šarauskienė, V. Laukys, R. Sederevičius, A. Obcarskas ir daugelis kitų. Du trečdaliai šiandieninių Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos pedagogų praeityje patys mokėsi joje, puikiai žino čia besimokančiųjų poreikius ir yra nusiteikę įnešti savąjį indėlį į šios mokslo įstaigos meninę brandą. Dėl visų šių priežasčių Kauno A. Martinaičio dailės mokykla gali pretenduoti ne tik į šviečiamosios, bet ir į kultūrinės įstaigos, kultūrinio židinio statusą: tą rodo ir čia vykstančios parodos, ir diskusijų klubo vakarai ir šventinės tradicijos. Daugybė mokytojų bei mokinių parodų surengiama pačioje dailės mokykloje ir už jos ribų. Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose, projektuose, eksponuojasi viešose kultūrinėse įstaigose. Tokios plačios parodinės veiklos rezultatas – diplomai, gauti įvertinant mokytojų bei mokinių kūrybinį darbą.

 

1999 m. mokyklai suteiktas ilgamečio jos mokytojo, žymaus Lietuvos tapytojo Antano Martinaičio vardas. Šio menininko šiandiena, deja, jau nebeturime, tačiau kolegų bei mokinių atmintis, parodos, muziejuose sukaupti jo paveikslai gyvai išlaiko šios kūrybingos asmenybės vaizdinį, primena jo kūrybines nuostatas bei indėlį mokyklai.

 

Kauno A. Martinaičio dailės mokykla šiuo metu yra viena didžiausių tarp neformaliojo dailės ugdymo mokyklų Lietuvoje. Ji turi tinkamas darbo sąlygas: čia yra dailės dalykams gerai pritaikytos specializuotos studijos, grafikos spaustuvė, keramikos dirbtuvės, biblioteka, įvairiose mokyklos patalpose (fojė, salėje, skaitykloje) vystoma galerinė veikla.

 

Paskutiniame dešimtmetyje prasiplėtė ir susiformavo pagrindinių mokykloje dėstomų disciplinų sritys, išryškėjo permanentinė jos mokymo kryptis ir siekis ugdyti daile ir mokyti dailės visus norinčius, nežiūrint patirties dailėje, individualių sugebėjimų bei amžiaus (nuo mažučio vaiko iki suaugusio žmogaus). Mokinių čia laukia įvairios programos, orientuotos į skirtingus ugdymosi poreikius: dėstomos piešimo, tapybinės, erdvinės raiškos disciplinos, kompozicija, kompiuterinė grafika, video menas, dailėtyra, dirbama dailės projektų linkme.