Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Galerija

Ankstyvojo dailės ugdymo programa „Spalvų pasaulyje“

Ankstyvojo dailės ugdymo programa „Spalvų pasaulyje“.

Programa skirta ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams (5-8 m.). Trukmė 1-2 metai.

Programos metu vaikai žaidybine forma supažindinami su skirtingomis (spalvinės, grafinės, erdvinės) meninės raiškos galimybėmis, medžiagomis. Įgyjamos pradinės plastinės veiklos žinios.

Dailės pažinimo užsiėmimų metu pateikiami dailės ir architektūros istorijos pradmenys, ugdomas elementarus meninis kūrinių supratimas.

 

 

 

 

Pradinio ugdymo programa I mokymosi metai.

Pradinio ugdymo programa. Pirmieji mokymosi metai.

 • Pirmaisiais mokslo metais mokiniai supažindinami su komponavimu plokštumoje, spalvų maišymo pagrindais, atliekant nesudėtingas temines ir abstrakčias kompozicijos užduotis, naudojant pieštuką, kreideles, guašą, spalvotą popierių.
 • Lipdant iš molio ir plastilino skirtingas plastines statiškas figūras.
 • Dailės pažinimo pamokose mokiniai įsisavina spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos sąvokas, raiškos elementų ir priemonių ypatybes. Susipažįsta su architektūros, vaizduojamosios ir taikomosios dailės charakteristikomis ir terminais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Išplėstinio dailės ugdymo programa „Būsiu dailininkas“.

Išplėstinio dailės ugdymo programa „Būsiu dailininkas“.

 • Programa skirta baigusiems FŠPU (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) pagrindinio dailės ugdymo programą, bei kitiems motyvuotiems mokiniams, besiruošiantiems studijuoti meno krypties programas aukštosiose mokyklose. Programos trukmė –2 metai. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos.

Programos tikslas: Plėtoti mokinių bendruosius ir specifinius dailės gebėjimus, kūrybiškumą, praktinius įgūdžius ir kitas kompetencijas, reikalingas stojant į aukštąsias meno mokyklas.

Uždaviniai: 

 • Plėtoti tikslinius piešimo ir tapybos įgūdžius, reikalingus profesinėms studijoms.
 • Perteikti sudėtingesnius komponavimo būdus ir metodus.
 • Gilinti įvairių dailės technikų, medžiagų, darbo priemonių pažinimą ir taikymą.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa IV mokymosi metai

Kompozicija. Ketvirtieji mokymosi metai.

 • Tikslingai naudoti kompozicijos teorijos žinias ir įgytus praktinius įgūdžius pasirinktos dailės srities kūriniui sukurti, vystyti idėją formuluojant sumanymo esmę, iškeliant koncepciją, atskleidžiant konteksto ir vertybinės oriantacijos svarbą.
 • Vizualiai reikšti asmenines menines idėjas, ieškoti individualių raiškos formų.
 • Dalyvauti parodose, projektuose, rengti asmenines parodas, jas pristatyti ir aptarti.
 • Įgyvendinti kūrybines idėjas interjeruose ir eksterjeruose, viešose miesto erdvėse.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa III mokymosi metai

Kompozicija. Tretieji mokymosi metai.

 • Mokoma plėsti formaliųjų komponavimo pagrindų pritaikymo galimybes.
 • Mokoma naudoti sisteminius komponavimo principus plėtojant temą, vystant siužetą, atskleidžiant įvairias nuotaikas, ieškant individualumo plastinėje kalboje, taikant simbolių semantinę struktūrą, stilizuojant, plastiškai interpretuojant vizualumą.

Kompiuterinė grafika

Grafika.

Tapybinė kompozicija.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa II mokymosi metai

KOMPOZICIJA. Antrieji mokymosi metai.

 • Įtvirtinti ir plačiai naudoti pirmais mokslo metais įgytas žinias (formaliuosius komponavimo pagrindus).
 • Supažindinti su kompozicijos kūrimo sisteminiais principais.
 • Siekti užduočių metodiškumo, pažinimo eiliškumo atsižvelgiant į mokinių amžių ir klasės kūrybinį pajėgumą, asmeninį mokytojo mokymo patyrimą.
 • Akcentuoti individualumą pasirenkant teminius ir plastinius užduoties atlikimo sprendimus. Analizuoti lietuvių liaudies meno spalvinę ir kompozicinę struktūrą.
 • Lavinti mokinių intelektą, estetinę nuovoką, plėsti pasaulėjautą.

 

 

Tapyba. Pagrindinio ugdymo programa I mokymosi metai

Tapyba. Pirmieji mokymosi metai.

Pirmieji mokslo metai skirti:

 • pagrindinių tapybos plastinių bei techninių priemonių, terminų ir spalvotyros pagrindų įsisavinimui, tapybos išraiškos savybių (spalva, atspalviai, tonalumas, faktūra, spalvinė darbo struktūra) praktiniam pažinimui;
 • nesudėtingų vaizduojamų objektų analizavimui, komponavimui  ir gebėjimui perteikti;
 • tapymo guašu įgūdžių bei teisingos darbo eigos lavinimui.

 

Kompozicija. Pagrindinio ugdymo programa I mokymosi metai

Kompozicija. Pirmieji mokymosi metai.

• Supažindinama su pagrindiniais kompozicijos terminais (linija, taškas, dėmė, tonas, forma, plokštuma).

• Supažindinama su formaliaisiais komponavimo pagrindais ir principais, kompozicijų rūšimis pagal kompozicinių elementų išdėstymą ir pagal santykį su regimuoju pasauliu.

• Supažindinama su kūrybinio proceso organizavimo specifika (eskizai, formato parinkimas, kompozicinių sprendimų įvairovė).

 • Dailės kūrinių (mokyklos fondinių, pasaulio dailės kūrinių reprodukcijų, parodų salių eksponatų) apžvalga, analizė ir interpretacija.

 

 

 

Tapyba. Pagrindinio ugdymo programa II mokymosi metai.

Tapyba. Antrieji mokymosi metai.

Antrieji mokslo metai skirti:

 ➡ sudėtingesnių vaizduojamų objektų grupių stebėjimo, analizavimo ir tapymo įgūdžių tobulinimui (koloritas, spalvinis santykis, šviesotamsa), gilesniam tapybinės kalbos įsisavinimui;

 ➡ pagal galimybes supažindinimui su įvairių tapybos priemonių bei dažų (akvarelė, akrilas, tempera ir kt.) specifika. Tapybos programa derinama su piešimo užduotimis.

 

 

 

Tapyba. Pagrindinio ugdymo programa IV mokymosi metai.

Tapyba. Ketvirtieji mokymosi metai.

Ketvirtieji mokslo metai, atsižvelgiant į mokinių amžių ir individualius gebėjimus skirti:

 • sudėtingų tapybinių užduočių žanro prasme (portretas, figūra, interjeras, peizažas ir kt.) tapymui;
 • tapybos paveikslo kaip meninės visumos formavimui; šiuolaikinių tapybos raiškos priemonių bei medijų įtakos tapybai analizavimui ir galimam pritaikymui.
 •  
 •   
 •  
 •  
 •