Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Adresas: Šv. Gertrūdos g.33, Kaunas
Telefonas: (8-37) 203 534

Paslaugos

Mokyklos teikiamos mokamos paslaugos 2017/18 m.m.

Siūlomos ugdymo programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokytis dailės visiems norintiems, mokykloje yra sukurta 5 ugdymo pakopų sistema, leidžianti pasirinkti dailės ugdymo programas įvairaus amžiaus bei skirtingų poreikių mokiniams. Besimokančiųjų gabumai ir žinios vertinami mokslų metų eigoje, užsiėmimų metu siekiama atsižvelgti į kiekvieno poreikius bei meninės raiškos gebėjimus. Mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų kursų arba studijuoti nuosekliai:

 

Ankstyvojo ugdymo grupės skirtos ikimokyklinio amžiaus (5–6 metų) vaikams. Mažiausieji dailės mokyklos mokiniai žaidybine forma supažindinami su įvairiomis meninės raiškos galimybėmis. Mokestis –15,93 €/mėn.

 

Pradinio ugdymo grupės skirtos 7–11 metų vaikams. Mokiniai ugdomi daile, supažindinami su plastinės raiškos (spalvinės, grafinės, erdvinės) pradmenimis, sudaromos sąlygos jų meninei saviraiškai. Dailės pažinimo bei raiškos pamokose pasaulis pažįstamas per meninės kalbos abėcėlę: spalvas, linijas, formas. Mokomasi 1–4 metus. Mokestis: 15,93 €/mėn.

 

Pagrindinio ugdymo grupės 12–18 metų vaikams ir jaunimui dailės mokykloje turi giliausias tradicijas. Jose dėstomos pagrindinės dailės disciplinos (piešimas, spalvinė, erdvinė raiška, kompozicija, dailėtyra), plenerai, vasaros praktikos bei papildomos dailės programos. Šias grupes renkasi mokiniai, norintys įgyti dailės žinių branduolį ir po 4–6 metų įgyti ikiprofesinį dailės išsilavinimą bei gauti ŠMM patvirtintą neformaliojo ugdymo mokyklos baigimo pažymėjimą. Įvykdę nustatytą programą, mokiniai pristato baigiamąjį darbą, jų žinios ir gebėjimai įvertinami pažymiu. Mokestis: 18,83 €/mėn.

 

Tikslinio ugdymo grupės skirtos baigusiems pagrindinio ugdymo kursą gabiems mokiniams, norintiems pagilinti įgytas žinias bei siekiantiems aukštesnio meninio išsilavinimo. Suteikiamas tikslingas profesionalus pasiruošimas tolesnėms dailės studijoms aukštosiose mokyklose. Mokestis: 15,93 €/mėn.

 

Dailės mėgėjų ugdymo grupės (vadinamoji Vakarinė mokykla) skirtos suaugusiems ir bestudijuojančiam jaunimui. Suaugusieji, norintys pažinti dailės pradmenis, maloniai praleisti laisvalaikį, lanko dailės pamokas pagal savo poreikius ir pomėgius. Mokymosi laikas 1-2 metai, pageidaujantiems išrašoma pažyma apie mokymąsi dailės mokykloje bei išklausytus kursus. Mokestis: 20,27 €/mėn.

 

💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡    💡

Kauno A. Martinaičio dailės mokykla kviečia mokytis:

 • 5-6 metų vaikus ir 1-2 klasių mokinius – į ankstyvojo dailės ugdymo grupes (neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 2 metai. 4 pamokos per savaitę (spalvinė, grafinė, erdvinė raiška, dailės pažinimas). Pamokos trukmė ikimokyklinukams – 35 minutės, mokiniams 45 min. Mokestis – 15,93 eur/mėn.
 • 3-5 klasių mokinius – į pradinio dailės ugdymo grupes (formalųjį švietimą papildantis ugdymas). Programos trukmė – 3 metai. 6 savaitinės pamokos (spalvinė, grafinė, erdvinė raiška, dailės pažinimas), vienos trukmė – 45 minutės . Mokestis – 15,93 eur/mėn.
 • 6-11 klasių mokinius – į pagrindinio dailės ugdymo grupes (formalųjį švietimą papildantis ugdymas). Programą sudaro 5 branduolio dalykai (piešimas, kompozicija, tapyba, skulptūra, dailėtyra). Skiriama 12 akademinių valandų per savaitę. Programos trukmė – 4 metai. Mokestis – 18,83 eur/mėn.
 • 11-12 klasių mokinius, norinčius tęsti dailės studijas – į išplėstinio ugdymo grupes(neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 1-2 metai. 9 savaitinės pamokos (piešimas, tapyba, kompozicija). Mokestis – 15,93 eur/mėn
 • Suaugusiuosius – į dailės mėgėjų grupes (neformalusis ugdymas). Programos trukmė – 2 metai. Besimokantiems pagal šią programą skiriamos 4 pamokos per savaitę (piešimas ir tapybinė kompozicija). Mokestis – 20,27 eur/mėn.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • 1 fotonuotrauka;
 • asmens dokumento kopija;
 • pažyma iš mokyklos, kurioje mokomasi;
 • sveikatos pažyma (išduota 2017/2018 mokslo metams);
 • stojantiems į pradinio ir pagrindinio ugdymo programas – pasirinkta technika atliktas savarankiškas kūrybinis darbas (iki A3 formato dydžio).

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje arba pas budintį administratorių  9–17 val. Vasaros metu prieš atvykstant prašome paskambinti tel.: 20 35 34.

DRAUGAUKIME
PARTNERIAI